ถามเรือง visa J2 ของลูกค่ะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในการขอวีซ่านักเรียนและวีซ่าแลกเปลี่ยน
Post Reply
lawanwadee
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
Posts: 2
Joined: Sat Apr 07, 2007 10:25 pm
Location: CA

Re: ถามเรือง visa J2 ของลูกค่ะ

Post by lawanwadee » Fri May 01, 2009 12:05 am

ถ้าสามีคุณเป็นนักเรียนทุน หรือ J-1 ในหมวดงานวิจัย และคุณเป็นคู่สมรส คุณกับลูกต้องยื่นขอ J-2 ทั้งคู่
การจะขอ J-1 ของตัวคุณนั้นทำได้ก็ต่อเมื่อคุณไปเรียน ในฐานะนักเรียนทุน หรือไปทำงานเดียวกัน

เอกสารที่ต้องยื่นในการขอ J-2 คือ สำเนาหนังสือรับรองการได้รับทุนของสามี สำเนาพาสปอร์ตของสามีทุกหน้า พาสปอร์ตตัวจริงของคุณกับลูก ทะเบียนสมรส และสูติบัตรของลูกเท่านั้นค่ะ ไม่จำเป็นต้องแปลเพราะไม่ใช่วีซ่าถาวร

Post Reply