J1 ติดกฎ 2ปี ขอคำแนะนำการยื่นขอ no objection

แลกเปลี่ยนข้อมูลในการขอวีซ่านักเรียนและวีซ่าแลกเปลี่ยน
Post Reply
Thebestxoxo
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
Posts: 1
Joined: Fri Jan 11, 2013 7:56 am

J1 ติดกฎ 2ปี ขอคำแนะนำการยื่นขอ no objection

Post by Thebestxoxo » Mon Feb 11, 2013 2:50 am

J1 ติดกฎ 2ปี ขอคำแนะนำการยื่นขอ no objection

Post Reply