การกรอกฟอร์ม I-129F,G-325A และChecklist P.3 คำแปลภาคภาษาไทย

การขอวีซ่า K1, K2 การทำเรื่องเอกสารต่าง ๆ
Post Reply
DokYa
แจมน้อย
แจมน้อย
Posts: 97
Joined: Thu Jan 25, 2007 1:39 pm

การกรอกฟอร์ม I-129F,G-325A และChecklist P.3 คำแปลภาคภาษาไทย

Post by DokYa » Mon Apr 08, 2013 9:15 am

Form I-129F ภาคภาษาไทย สำหรับวีซ่าคู่หมั้น
-การกรอกฟอร์ม I-129F ของวีซ่าคู่หมั้น (K1) Part B ด้วยคำแปลภาษาไทย.....
-ก่อนอื่นพี่นัทต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะ แต่เอามาจากประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนๆที่โพสต์ถามมาลงรวมๆไว้ด้วยกันพอดีข้อมูลหายไปจากเวปก็เลยเอามาโพสต์ใหม่ เผื่อจะช่วยน้องๆรุ่นหลังๆได้บ้าง เพื่อนๆอ่านแล้วมีอะไรจะแก้ไขก็โพสต์มาได้เลยนะคะ ช่วยๆกันปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
-อันนี้เป็นข้อมูลที่คู่หมั้นสัญชาติอเมริกันต้องกรอกใบสมัครให้เรา แต่บางท่านก็ช่วยกันกรอก บางท่านอาจจะให้แฟนกรอกให้ทั้งหมดโดยที่เราก็ให้ข้อมูลในส่วน Part B ของเราให้กับแฟนไป เพราะข้อมูลนี้เขาถามแฟนเราที่ยื่นสมัครขอวีซ่าให้เรา
-Form I-129F เราไม่ต้องเซ็นต์อะไรเลย
-การกรอกข้อมูล จะพิมพ์หรือจะเขียนก็ได้ กรณีพิมพ์แล้วพื้นที่ไม่พอพิมพ์ จะพิมพ์เพิ่มใส่กระดาษA4 ก็ได้โดยระบุในช่องว่างว่า..."See Attactment” หรือ "Please See Attactached Sheet" หรือ "See Continuation Sheet"
**เน้นในข้อ 16 Part B เราต้องพิมพ์ หรือเขียน ชื่อ-สกุลและที่อยู่เป็นภาษาไทย ใส่ลงไป (พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกดำด้วยตัวบรรจงก็ได้)
Form I -129F,Petition for Alien Fiance'(e).........= แบบฟอร์มI-129F คำร้องสำหรับคู่หมั้นต่างด้าว
Part A. Start Here. Information about you........= Part A. ข้อมูลเกี่ยวกับแฟนเรา(คู่หมั้นสัญชาติอเมริกัน) เป็นคนกรอกข้อมูลส่วนตัวของเขา
Part B. Informatuin about you alien fianc'e(e)...= Part B.เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคู่หมั้นของท่านก้คือตัวเรานั่นแหละ (เขาหมายความว่าให้แฟนเรากรอกข้อมูลของเรา-โดยเราจะกรอกเองก็ได้หรือเราให้ข้อมูลแฟนเราแล้วให้เขากรอกให้เราก็ได้)

เราเริ่มกรอกข้อมูลเราที่ Part B. Information about your alien fianc'e(e).
1.Name (Family name in CAPS) (First) (Middle)
ตอบ -ใส่นามสกุลตัวพิมพ์ใหญ่......ชื่อตัว.......ชื่อกลาง....... อันนี้ส่วนมากคนไทยจะไม่มีชื่อกลางก็ใส่ N/A (ถ้ามีชื่อกลางก็ใส่ลงไป)
2.Address (Number and Street)......(Town or City)..........(State or Country)......(Zip/Postal Code)
ที่อยู่ (บ้านเลขที่....และถนน...หมู่ที่..)......(ตำบล หรือ อำเภอ).......(จังหวัด หรือ ประเทศ).......(รหัสไปรษณีย์ )
ตอบ-ใส่ที่อยู่ที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันตามทะเบียนบ้านหรืออพาร์ตเม้นท์ที่เราพักก็ได้
(เป็นที่อยู่ที่สถานทฑูตสามารถส่งจม.ถึงเราได้) พี่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดแต่พี่พักอีกจังหวัดเป็นอพาร์ตเม้นท์พี่ก็ใช้ที่อยู่ที่อพาร์ทเม้นท์ที่พี่พักสำหรับทำงานใส่ลงไป จม.ก็จะส่งมาหาเราโดยตรง

Apt.# หมายถึงเลขทีี่อพาร์ตเม้นท์
ตอบ -ถ้าไม่มีก็ปล่อยว่างไว้ หรือใส่ N/A
3a. Place of Birth...(Town or City)...(State/Country) สถานที่เกิด (อำเภอ หรือ จังหวัด).....(รัฐ /ประเทศ)
ตอบ -พี่ใส่เป็นชื่อจังหวัดที่เรามีภูมิลำเนาเกิดเหมือนในพาสปอร์ต และตามด้วยชื่อประเทศ
3b. Country of Citizenship ประเทศซึ่งได้มาซึ่งสัญชาติ
ตอบ -พี่ใส่ Thailand
4.Date of Birth (mm/dd/yyyy) : วันเกิด (เดือน/วันที่/ปี ค.ศ.เกิด)........
ตอบ -พี่ใส่ (เดือนเกิด/วันที่/ ปีคศ.เกิด) เป็นตัวเลขทั้งหมด
5.Gender= เพศ Male = เพศชาย Female=เพศหญิง
ตอบ พี่ใส่ Female
6.Maital Status : สถานภาพ (Married=สมรส)...,(Single = โสด)...,(Widowed = หม้าย)...,(Divorced = หย่า)
(ถ้าสมัครมาด้วยวีซ่าคู่หมั้น สถานภาพต้องไม่มีพันธะใดๆ คือโสด,หม้าย หรือหย่า เท่านั้น:ถ้าสมัครด้วยวีซ่าคู่สมรส ตอบสถานภาพคือสมรส)
ตอบ -ใส่ตามสถานะปัจุบันของเราไปนะคะ โสด,หม้าย,หย่า ก็เลือกเอาหนึ่งอย่างเป็นสถานภาพล่าสุด

7.Other name Used (Including maiden name) ชื่ออื่นๆที่เคยใช้ตามที่ปรากฎในเอกสารทางราชการ (รวมทั้งชื่อสกุลก่อนสมรส)
ตอบ -ถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ตอบ NONE
------ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อไม่ว่ากี่ชื่อ---------------------ก็ระบุไป โดยใส่ชื่อขสกุลไปด้วยเต็มๆ
------ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล------ก็ระบุไปตามนามสกุลที่เปลี่ยนตามสามีและนามสกุลเราก่อนสมรส โดยระบุทั้งชื่อ-นามสกุลด้วย
------ถ้าเคยเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล----------------ก็ระบุทั้งชื่อ-นามสกุลที่เปลี่ยนไป
------ถ้าเคยเปลี่ยนนามสกุล จะด้วยว่าไปใช้นามสกุลพ่อบ้างหรือแม่บ้างคือว่าเรามีการเปลี่ยนนามสกุล ก็ให้ระบุลงไป โดยระบุชื่อ-นามสกุลด้วย
**หมายเหตุ ถ้าพื้นที่ไม่พอก็พิมพืหรือเขียน ให้พิมพ์ที่ช่องว่างที่มีไว้ให้กรอกว่า "See Attactment" or "See Attached Sheet" แล้วใส่กระดาษA4 พร้อมทั้งแนบเอกสารทางราชการที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลแนบประกอบไปด้ว
8. U.S. Social Sheet # : หมายเลขประกันสังคมของอเมริกา
ตอบ -ปกติเราจะไม่มีก็ใส่ NONE (อันนี้จะมีสำหรับคนที่เคยไปอเมริกาและทำงาน เช่น นักเรียน หรือพวกไปทำงาน-ไปทำธุรกิจ ก็จะมีหมายเลขประกันสังคม)
9.A # (If Any) : ถ้าเคยอยู่ที่อเมริกาก็จะมีหมายเลขประกันสังคม (SSN)
ตอบ -แฟนพี่ใส่ NONE แต่ถ้าเคยไปอยู่อเมริกาและเคยมีหมายเลขประกันสังคมก็ระบุหมายเลขลงไปค่ะ
10.Name of Prior Spouses. Date(s) Marriage(s) Ended : ถามชื่อ-สกุลอดีตคู่สมรสเรา วันที่สิ้นสุดการสมรส (เดือน วันที่/ปีคศ /และสถานที่หย่า)
ตอบ -ถ้าไม่เคยจดทะเบียนสมรส ก็ใส่ NONE
------ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสก็ระบุไปตามรายละเอียดข้างบนให้ครบถ้วน

11.Has your fiance'(e) ever been in the US.? : ถามว่าคู่หมั้น(คือตัวเรา)เคยไปอเมริกาไหม?
ตอบ –แฟนพี่ตอบ No แต่ถ้าเคยไปอเมริกาก็ตอบ Yes
12.If your fiance'(e) is currently in the U.S.,complete the following: ถามว่าถ้าคู่หมั้นของคุณปัจจุบันนี้อยู่ในอเมริกาให้กรอกรายละเอียดตามข้างล่างนี้:
He or she last arrived as a :(visistor,student,exchange alien,crewman.stowaway,temporary worker,without inspection,ect.)
Arrival/Departure Record (I-94) Number
Date of Arrival (mm/dd/yyy).....Date authorized stay expired,or will expire as shown on I-94 or I-95
ตอบ -ถ้าไม่เคยไปอเมริกาใส่ในช่องว่าง NONE or N/A (ถ้าเคยไปอเมริกาก็กรอกข้อมูลที่ยวบินวันที่ๆไป-ออก ใน I-94)
13.List all children your alien fiance'(e) (If any) : ถามคู่หมั้นคุณ(คือตัวเรา) มีบุตรไหม (ถ้ามี)ให้กรอกลงมาให้หมด
Name (First/Middle/Last).....Date of Birth(mm/dd/yyyy) Country of Birth......Present Address :
------ถ้าเรามีลูกก็ใส่ (ชื่อตัว-ชื่อกลาง-นามสกุล).....วันเกิด(เดือน/วันที่/ปีคศ.เกิด) ประเทศที่เกิด.....ที่อยู่ปัจจุบันของลูกเรา
ตอบ -แฟนพี่ใส่ None เพราะไม่เคยมีบุตร แต่ถ้าเรามีก็กรอกรายละเอียดของบุตรทีอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่แต่งงานลงไป (อ่านรายละเอียดการกรอกในคำแนะนำอีกที)
14.Address in the United States Where your fiance'(e) intends to live: ถามที่อยู่ในอเมริกาที่ไหนที่คุณตั้งใจไปอยู่หลังได้วีซ่า
ตอบ -ให้ใส่ที่อยู่แฟนเราที่อเมริกาค่ะ
15.Your fiance'(e)s address aborads : เขาถามแฟนเราว่า--ที่อยู่ของคู่หมั้นคุณในต่างประเทศ (ก็หมายถึงที่อยู่เราในประเทศไทย)
ตอบ –ให้แฟนเราที่อเมริกากรอกที่อยู่เราที่ประเทศไทย พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่มีแต่รหัสประเทศ ตอนพี่กรอกพี่ใช้มือถือก็จะไม่มีรหัสพื้นที่แฟนพี่กรอกดังนี้ 011-66-812345678
(011 คือโทรออกจากอเมริกา 66 คือรหัสประเทศไทย ,08 มือถือเราขึ้นด้วย 08 ตัดศูนย์ออกที่เหลือก็เรียงหมายเลขไปได้เลย)

**16.If your fiance'(e) native alphabet uses other than Roman letter,write his or her name and address abroad in the native alphabet
------เขาถามว่าาคู่หมั้นของคุณใช้อักษร(ตัวหนังสือ)ที่มาแต่กำเนิดพื้นเมือง ตัวอักษรอื่นเคยใช้อันอื่นมากกว่าอักษรโรมันนี้(ต่างจากภาษาอังกฤษนั่นแหละ)
------ให้เขียนชื่อและที่อยู่ของคู่หมั้นเขา หรือหล่อน ด้วยอักษรที่เป็นต่างประเทสโดยกำเนิดด้วยอักษรนั้น
ตอบ- ข้อนี้ที่บอกว่า 16. Part B แตกต่างก็คือต้องพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของเรา เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ถ้าพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ หลังกรอกข้อมูลอื่นๆเสร็จแล้วก็ปริ้นออกมา แล้วเขียนด้วยปากกาหมึกดำด้วยตัวบรรจงก็ได้ค่ะ)
17.Is your fiance'(e) relate to you? : หลายคนจะสับสนว่ามีความสัมพันธ์กันไหม แต่จริงๆ เขาถามว่าคู่หมั้นของคุณเป็นญาติกับคุณไหม? ไม่ใช่มีความสัมพันธ์กันไหม (เขาคงกลัวว่าให้ญาติช่วยแต่งงานกันหลอกๆแล้วเลิกทีหลังเพื่อเป็นวิธีที่จะมาอเมริกาง่ายๆมั้งเดาเอา...)
ตอบ –แฟนพี่ตอบ No
------ถ้าเป็นญาติกันก็ตอบ Yes แล้วก็อธิบายว่าเกี่ยวข้องกันทางไหน อย่างไร พอสังเขป

18.Has your fiance'(e) met and seen you within the two-year period immediately receding the filing of this petition?-ถามว่าท่านกับคู่หมั้นของท่านเคยพบเจอกันมาก่อนในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
ตอบ -แฟนพี่ตอบ Yes เพราะว่าวีซ่า K1 คุณต้องเคยพบเจอกันก่อนยื่นขอวีซ่า (ยกเว้นศาสนาที่เขามีประเพณีห้ามเจอกันก่อนแต่งงาน)
------แล้วก็อธิบายในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่าง ว่ารู้จักกันได้อย่างไร ทางอินเตอรฺเน็ต-เขามาเที่ยว-หรือมีคนแนะนำ-หรือที่ทำวาน-หรือเราไปเที่ยวประเทศเขาเลยเจอกัน เจอกันครั้งแรกอย้่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่
แฟนบินมาหากี่ครั้งแล้ว และติดต่อกันทุกวันนี้อย่างไร แนบเอกสารความสัมพันธ์พวกรูปถ่ายไปด้วยให้น่าเชื่อถือ
19. Did you meet your fiance'(e) or spouse through the services of an international marriage broker?
------ถามว่าท่านพบกับคู่หมั้นของท่านหรือคู่ชีวิต โดยใช้บริการบริษัททนายหน้าใช่ไหม
ตอบ -แฟนพี่ตอบ No
20.Your fiance'(e) will apply for a visa abroad at the American embassy or consulate at:
------ถามว่าคู่หมั้นของท่านจะใช้สถานที่ใดสมัครสำหรับวีว่าต่างประเทสที่สถานฑูตอเมริกัน หรือที่ปรึกษา
ตอบ -แฟนพี่ตอบ BANGKOK, THAILAND (ซึ่งเพื่อนๆก็นิยมตอบอันนี้สั้นๆดีค่ะจนทเขาจะเข้าใจค่ะ เขาจะส่งเอกสารจากอเมริกามาให้เราที่นี่ค่ะ แล้วที่นี่ก็จะส่งต่อให้เราอีกที)
------แต่บางท่านอาจตอบเต็มๆชื่อว่า สถาฑูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ประเทศไทย "Embassy Of The United States BANGKOK,THAILAND"

Form G-325A ภาคภาษาไทย
-G-325A ด้วยคำแปลภาษาไทย วีซ่าคู่หมั้นK-1
-G-325A,Biographic Information คือการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเรา (อันนี้ต้องกรอกแยกกันคนละ 1 ชุดกับแฟนเรา จะพิมพ์หรือจะเขียนก็ได้หรือให้แฟนกรอกข้อมูลให้เราก็ได้โดยเราให้ข้อมูลเขาไป ทำแยกกันคนละ 1 ชุด)
-G-325A,Biographic Information (อันนี้พี่ทำไป 4 ชุด(มีชุดละแผ่นเองปริ้นไปสี่ชุดเกินดีกว่าขาด) เพื่อส่งไปทั้ง 4 แห่งตรงมุมซ้ายข้างล่างที่เขาเขียนมาว่าส่งไปที่ไหนบ้าง)
-พี่นัทเอาจากประสบการณ์จากการกรอกเอกสารของตัวเองและจากเพื่อนๆ ที่ช่วยตอบคำถามของหลายๆท่านในเว็ปบ้านเรา มารวบรวมไว้ให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังๆ จะได้กรอกข้อมูลง่ายขึ้น แต่อาจจะแปลให้ความหมายไม่ถูกต้องชัดเจนนักนะ
-ฟอร์มอันนี้ไม่มีเลขที่ข้อ พี่นัทจะเรียงทีละบรรทัดและตั้งหมายเลขข้อให้เพื่อง่ายแก่การตอบเรียงตามลำดับหัวข้อ

1.Family Name...,First Name,...Middle Name....Male,....Femaile,...Birth.......Date of Birth (mm/dd/yyyy), Citizenship/Nationality),File Number
ตอบ -ใส่ชื่อ-สกุล......ชื่อตัว.....ชื่อกลางคนไทยจะไม่มีก็ใส่N/A เลือกเพศชาย.....เพศหญิง....วันเกิด (เดือน/วันที่/ปีคศเกิด....สัญชาติ....ช่องสุดท้าย File Number เรายังไม่มีใส่ No
2.All Other Names Used (Including names by previous marriage) : ให้ใส่ชื่ออื่นทีเคยใช้ (รวมทั้งชื่อสกุลก่อนสมรสด้วย)
ตอบ -ถ้าไม่เคยมีชื่ออื่น ใส่ NONE
------ถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อ-ไม่เคยเปลี่ยนนามสกุล ใส่ NONE
------ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อไม่ว่ากี่ชื่อ........................ก็ให้ระบุลงไป โดยระบุชื่อ-สกุลเต็มๆไปด้วยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
------ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล.....ก็ระบุลงไปด้วย โดยระบุชื่อ-สกุลเต็มๆไปด้วย
------ถ้าเคยเปลี่ยนนามสกุลเพราะใช้ตามบิดาหรือมารดาแล้วเปลี่ยนนามสกุล .........ก็ให้ระบุลงไปด้วย ทั้งชื่อ-สกุล
------ทุกรายการที่กรอกลงไปต้องแนบเอกสารทางราชการยืนยันการเปลี่ยนชื่อทั้งหลายถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าพื้นที่ไม่พอก็ให้เขียนว่า "See Attactment" พิมพ์ใส่กระดาษ A4
-City and country of Birth :
ตอบ ใส่ชื่อจังหวัดที่เกิดตามพาสปอร์ต แล้ตามด้วยประเทศ
-U.S. Social Secutity # (If any) : ใส่หมายเลขประกันสังคมของอเมริกา (ถ้ามี) ไม่เกี่ยวกับหมายเลขประกันสังคมที่ประเทศไทยนะคะ
ตอบ พี่ใส่ NONE แต่ถ้าเคยไปอเมริกาและมีก็ให้ใส่ไป
3.Family Name (Father)..,First Name..,Date of Birth (mm/dd/yyyy) ,City and Country of Birth (If know)..,City and Country of Residence
ตอบ -ใส่นามสกุลบิดา.....ชื่อตัว.....เดือน/วันที่/ปีคศ.เกิด ตามด้วยจังหวัดและชื่อประเทศ(ถ้ารู้) /ช่องสุดท้ายใส่ชื่อจังหวัดและชื่อประเทศที่พักอาศัยถาวรปัจจุบัน
------ถ้าเสียชีวิตแล้ว พิมพ์คำว่า "Decased" ในช่องสุดท้าย หมายถึงเสียชีวิตแล้ว-ไร้ชีวิตไม่ต้องระบุที่อยู่
------ช่องนี้ถ้ามีปัญหากรณีรู้แค่ปีคศ.เกิด แล้วพิมพ์ไม่ได้เครื่องจะตอบอัตโนมัติเป็น 01/01/คศ. ใช้พิพม์วิธีนี้ ??/??/คศ.หรือ xx/xx/คศ.
------Family Name(Mother..Maiden Name)..,First Name..,Date of Birth (mm/dd/yyyy),City and Country of Birth (If known)..,City and Country of Residence
ตอบ ใส่นามสกุลมารดา (เป็นนามสกุลก่อนสมรส) ชื่อตัว.....ใส่เดือน/วันที่/ปีคศ.เกิด... ตามด้วยจังหวัดที่เกิดและชื่อประเทศ(ถ้ารู้) ช่องสุดท้ายใส่ชื่อจังหวัดและชื่อประเทศที่พักอาศัยถาวรปัจจุบัน
4.Current Husband or Wife (If none,so state) Family Name,First Name (For wife,give maiden name) : สามีหรือภรรยาปัจจุบัน (ถ้าไม่มี,คือสถานะ) ใส่นามสกุล-ตามด้วยชื่อตัวคุ๋สมรส (สำหรับผู้หญิงใส่นามสกุลก่อนสมรส-ตามด้วยชื่อตัว)
**ตอบ -ข้อนี้สำหรับวีซ่าคู่หมั้น (K1) ต้องตอบ NONE ไปเลยค่ะ (เพราะถ้ายื่นขอวีซ่าคู่หมั้น สถานภาพของคุณต้องโสดไม่มีพันธะสมรสกับผู้ใดเท่านั้นนี่คือกฎ
------ถ้าเคยสมรสก็ต้องหย่าแล้ว หรือเป็นหม้ายจากคู่สมรสตาย ถึงจะยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นได้
------ถ้าไม่โสดแล้วยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น(K1) ถือว่าคุณยื่นวีซ่าผิดประเภทค่ะ วีซ่าจะไม่ผ่านตอนสัมภาษณ์นะคะจะขอบอกไว้ก่อน
5.Former Husbands or Wives (If none,so state) Family Name (For wife,give maiden name),First Name,Date of Birth(mm/dd/yyyy),Date and Place of Marriage,Date and Place of Termination of Marriage
------เขาถามถึงอดีตสามีหรือภรรยาก่อนหน้านี้ (ถ้ามีอดีตคู่สมรส) ให้ใส่นามสกุลอดีตคู่สมรสในช่องแรก ,สำหรับอดีตภรรยา (ให้ใส่นามสกุลก่อนสมรส) ,ตามด้วยชื่อตัว ,วันเกิด ใส่เดือน/วันที่/ปีคศ.เกิด,......วันที่และสถานที่จดทะเบียนสมรส.....วันที่และสถานที่สิ้นสุดการสมรสคือหย่า
ตอบ -ถ้าไม่เคยจดทะเบียนสมรสก็ใส่ NONE
------แต่ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสก็ให้ระบุตามรายละเอียดที่ให้กรอก
6. Applicant's residence last five year.List present address first.
ตอบ -ให้ใส่ที่อยู่อาศัย 5 ปีล่าสุดที่เราเคยย้ายไป-ย้ายมา ระบุว่าเราอยู่อาศัยที่ไหนบ้าง เรียงตามลำดับจากPresent Time(จากปีปัจจุบันที่อาศัยอยู่ไปหาปีที่ 5)
7.Applicant's last address outside the United States of more than 1 year.-
------ใส่ที่อยู่ล่าสุดที่เราไปอยู่อาศัยเกิน1 ปี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนอกประเทศหรัฐอเมริกา (ของพี่ใส่ที่อยู่ที่ประเทศไทยปีที่อยู่เกิน 1ปีครั้งล่าสุด)
------(ถ้าที่อยู่ปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ไม่เกิน 1 ปี ก็ให้เช็คถอยหลังไปอันที่อยู่เกิน 1 ปีที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ตอบ -ของพี่ตอบที่อยู่ที่อยู่ในประเทศไทยปีที่อยู่เกิน 1 ปีครั้งล่าสุด
8.Applicant's employment last five years.(If none,so state.) List present employment first.
ตอบ -ให้ใส่สถานที่ทำงาน 5 ปีล่าสุด เรียงลำดับจากปีปัจจุบันไปหาปีที่ 5
------โดยระบุชื่อเต็มนายจ้างหรือบริษัทห้างร้านและที่อยู่ ตำแหน่งงานที่ทำ From.... เดือน/ ปีคศ. ..... To..... เดือน/ คศ. .....
------ถ้าปัจจุบันไม่ได้ทำงานก็ใส่ Unemployed หรือ NONE
------ถ้าพื้นที่ไม่พอเขียนให้ระบุคำว่า "See Attach Sheet" หรือ "See Attachment" ในช่องว่าง แล้วพิมพ์ใส่กระดาษA4แนบไปค่ะโดยเขียนหัวข้อที่ ไปด้วย
9.Last occupation abroad if not shown above.(Including all information requested above.)
-----ให้กรอกข้อมูลอาชีพครั้งสุดท้ายในต่างประเทสถ้าไม่แสดงไว้ข้างบน รวมทั้งข้อมูลประวัติการทำงานที่ถามตามข้างบน
ตอบ -ถ้าไม่เคยไปทำงานต่างประเทศ ก็ใส่ NONE (ถ้าเคยไปทำงานต่างประเทศก็ระบุลงไป)
10.This form is submitted in connection with an application for :
------กรอกรายละเอียดการสมัครนี้เกี่ยวข้องกับการสมัครสำหรับ..................
------Naturalization............................= การขอสัญชาติ
------Status as Pesmanent Resident.....= การขออาศัยอยู่ถาวร
------Other (Specify)..........................= อื่นๆ (ระบุเจาะจงไป)
ตอบ พี่เลือก Other (Specify)....I-129F Petition
บางท่านอาจระบุแตกต่างกันไปก็ได้ เช่น ก็ความหมายอันเดียวกับของพี่
-----Other (Specify)....I-129F
-----Other (Specify)....I-129F Petition
-----Other (Specify)....I-129F Petution Alien Fiance
-----Other (Specify)....K-1 Visa
Signature of Applicant....................................................................Date..........................................
หมายเหตุ
------ให้เซ็นต์ลายเซ็นต์เราตามพาสปอร์ตที่เราเคยเซ็นต์ไว้.................ลงวันที่ที่สมัครไป.............................
------(วันที่ที่สมัครเซ็นต์วันไหนก็ลงวันนั้นไปเลยค่ะ ไม่ต้องกังวลว่าจะตรงกับวันที่ของแฟนหรือไม่เอาวันที่ที่เรากรอกเอกสารนั่นแหละ)
------ถ้าในพาสปอร์ตเราเซ็นต์ไว้เป็นภาษาไทย ลายเซ็นต์นี้ก็ต้องเป็นภาษาไทยตามนั้น
------ถ้าในพาสปอร์ตเราเซ็นต์ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ลายเซ็นต์นี้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษตามนั้น
------ถ้าในพาสปอร์ตเราเขียนเป็นตัวบรรจงไว้ ก็เขียนตามนั้นค่ะ
11.Submit all copies of this form.(If your native alphabet is in other than Roman letters,write your name in your native alphabet below:)
------สมัครแบบฟอร์มทั้งหมดของแบบพิมพ์นี้ (ถ้าตัวของท่านมีอักษรอื่นที่ต่างจากอักษรโรมันนี้ ให้เขียนชื่อ-สกุลของท่าน ด้วยอักษรโดยกำเนิดที่ต่างจากอักษรนี้ข้างล่าง)
ตอบ-ให้เขียนชื่อ-สกุลเของท่าน ด้วยตัวบรรจงเป็นภาษาไทย (ไม่ใช่ลายเซ็นต์นะคะ)
12.Applicant: Be sure Print your name and Alien Registration Number in the box outlined by heavy border below.
สมัคร : ใส่ชื่อของท่านและลงทะเบียนหมายเลขคนต่างด้าวในกรอบทึบข้างล่าง (จะพิมพ์หรือเขียนก็ได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
------Complete This Box (Family Name)....ใส่นามสกุล ใต้ข้อความนี้เป็นภาษาอังกฤษ
------Given Name..................................ใส่ชื่อตัว ใต้ข้อความนี้เป็นภาษาอังกฤษ
------Middle Name.................................ใส่ชื่อกลาง เราคนไทยถ้าไม่มี ใส่ N/A
------Alien Registration Number...............หมายเลขคนต่างด้าว เป็นหมายเลขที่ออกให้ผู้อยู่อาศัยถาวร ตามกระบวนการขั้นตอนของอิมมิเกรชั่น ซึ่งเราจะยังไม่มีถ้าไม่เคยสมัครเอกสารใดๆที่จะไปอาศัยอยู่ในอเมริกา ก็ปล่อยว่างไว้ หรือใส่ N/A ก็ได้

หมายเหตุ : เกร็ดความรู้คำว่า "Roman Alphabet" อักษรโรมันคืออะไร
-อักษรโรมัน (Roman Alphabet) เป็นอักษรเก่าแก่ ของอารยธรรมโลก เช่น A a,B b,C c,....เกิดขึ้นในอาณาจักรโรมันโบราณในทวีปยุโรป ปัจจุบันอักษรโรมันนี้เป็นรากฐานของชนชาติต่างๆ
ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา เช่น อิตาลี่ อังกฤษ เยอรมัน อเมริกา และแคนาดา เป็นต้น
-(เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ : ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าถามวันเดือนปีเกิดเขาจะขึ้นต้นด้วย เดือน/วันที่/ปีคศ. หรือติดต่อราชการ-ทำธุรกิจก็เหมือนกันแปลกกว่าประเทศอื่นๆก็ตรงนี้แหละแรกๆพี่ก็สับสนตอนนี้ชินแล้ว
ขับรถก็เลนตรงข้ามกับบ้านเราๆขับชิดเลนซ้าย อเมริกาเขาขับรถชิดเลนขวา ความเร็วการขับรถเขาเรียกเป็นไมล์ บ้านเราเรียกกิโลเมตร อุณหภูมิเขาใช้ฟาเรนไฮซ์ F บ้านเราใช้เซนเซียส C)

ดาวน์โหลดฟอร์ม
http://www.uscis.gov/files/form/i-129f.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/g-325a.pdf
คำแนะนำ
http://www.uscis.gov/files/form/i-129finstr.pdf

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ที่มา : http://www.visajourney.com/content/examples

DokYa
แจมน้อย
แจมน้อย
Posts: 97
Joined: Thu Jan 25, 2007 1:39 pm

Re: การกรอกฟอร์ม I-129F,G-325A และChecklist P.3 คำแปลภาคภาษา

Post by DokYa » Wed Apr 10, 2013 1:02 pm

Packet 3 เอกสารตาม Checklist 3 ปี 2009
เอกสารของเรา
1.DS-230 Part I..(เซ็นต์ชื่อและลงวันที่ใน Part I หน้า 2)
2.DS-156...........ปริ้นแล้วจะต้องมีบาร์โค๊ดติดมาด้วย เวลาปริ้นจะได้ 3 แผ่น ติดรูป 1ใบ ขนาด 2”x2” ติดที่มุมล่างขวา เซ็นต์ชื่อและลงวันที่หน้า2
3.DS-156 K........ไม่ต้องเซ็นต์ชื่อ ให้ไปเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4.DS-157...........ไม่ต้องเซ็นต์ชื่อ
5.DS-2001.........ปริ้นออกมาเขียนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุลเรา อีเมล์เราและของแฟน พร้อมเคสนัมเบอร์ของเรา เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ แล้วเซ็นต์ชื่อผู้สมัคร
6.รูปถ่ายขนาด 2”x2” (ใส่ซอง 2 รูป) เขียนชื่อ-สกุล และเคสนัมเบอรืหลังรูปด้วยดินสอดำ
7.สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปเรา
8.ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า(สีขาว) ที่ชำระกับไปรษณีย์ $4,454 (อันนี้เป็นค่าธน.ปี 2009) ติดลงบนกระดาษ A4 (ถ่ายสำเนาถือไปวันสัมภาษณ์ด้วย เคยมีกรณีจนท.ทำหายจะได้ยืนยันได้)
9.สำเนาใบรับรองสถานที่เกิด (อันนี้ใบเกิดหายก็เลยไปขอใบรับรองสถานที่เกิดแทน)
10.สำเนาบัตรประชาชน
11.สำเนาทะเบียนบ้าน
12.สำเนาใบหย่า (กรณีเคยสมรสมาก่อน)
13.ใบรับรองจากกรมตำรวจ (ตัวจริง)
14.ตัวจริงใบรับรองสถานภาพการสมรส (หรือใบรับรองโสด เคยสมรสมาก่อน)
15.สำเนาวุฒิการศึกษา (เห็นจนท.ขอเพิ่มจากน้องหนูทำให้ได้วีซ่าช้าไปหน่อยต้องเอามาเพิ่มทีหลัง)
16.สำเนาใบมรณะบัตรบิดา (เห็นจนท.ขอเพิ่มจากเพื่อนๆกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต)
17.จม.ยืนยันจากแฟนว่าจะแต่งงานภายใน 90 วัน ที่ไปถึงอเมริกา เอาแบบที่ส่งใบสมัครครั้งแรก (อันนี้แฟนให้ส่งเพิ่มแนบไปเอง)

เอกสารของแฟน
1.I-134 ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ด้วยปากกาหมึกดำ (ฉบับจริง)
2.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ตัวจริง)
3.สำเนา W-2 ปี 2007,2008
4.สำเนา Bank Statement 2008
5.สำเนา Tax Returnปี 2007,2008
6.สำเนาพาสปอร์ตแฟน หน้าที่มีรูป และทุกหน้าที่มาหาเราถ่ายแนบไปด้วย
7.สำเนาใบหย่า สำเนาใบมรณะ ของอดีตภรรยา (ถ้ามีอดีตคู่สมรส)
8.จม. ยืนยันจะแต่งงานภายใน 90 วันที่ไปถึงอเมริกา (อันนี้แฟนเพิ่มเอง)
***เอกสารทุกอย่างพี่ถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ชุดไว้ใช้ตอนสัมภาษณ์และนำไปใช้ที่ต่างประเทศตอนปรับสถานะ ของพี่นัทไม่ได้แปลเอกสารใดๆเลยเพราะใช้ยื่นในประเทศไทยไม่ต้องแปล แต่หากนำไปใช้ที่ต่างประเทศต้องแปลและรับรองด้วยค่ะ***

พี่นัทส่งโดย EMS วันเดียวถึง ไปตามที่อยู่ New Packet 3
To.....
US Embassy,Consular Section,
Immigration Visa Unit
95 Wireless Road,Lumpini,
Bangkok 10330


.....................................................................................................................................

เอกสารในการยื่นสัมภาษณ์วีซ่า
Set 1 เอกสารของเรา
-ตัวจริงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-Medical Exam ฟิล์ม X-ray ที่ได้จากโรงพยาบาล
-รูปถ่ายขนาด 2”x2” (ใส่ซอง 2 รูป) เขียนชื่อ-สกุล และเคสนัมเบอรืหลังรูปด้วยดินสอดำ
-สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า(สีขาว) ที่ชำระกับไปรษณีย์ (ถ่ายสำเนาถือไปวันสัมภาษณ์ด้วย เคยมีกรณีจนท.ทำหายจะได้ยืนยันได้)
-ตัวจริงใบรับรองสถานที่เกิด (อันนี้ใบเกิดหายก็เลยไปขอใบรับรองสถานที่เกิดแทน)
-ตัวจริงบัตรประชาชน
-ตัวจริงทะเบียนบ้าน
-ตัวจริงใบหย่า (กรณีเคยสมรสมาก่อน)
-สำเนาใบรับรองจากกรมตำรวจ (ถ่ายสำเนาไว้)
-สำเนาใบรับรองสถานภาพการสมรส (หรือใบรับรองโสด กรณีเคยสมรสมาก่อน) (ถ่ายสำเนาไว้)
-ตัวจริงวุฒิการศึกษา (เห็นจนท.ขอเพิ่มจากน้องหนูทำให้ได้วีซ่าช้าไปหน่อยต้องเอามาเพิ่มทีหลัง ของพี่จนท.ก็ไม่ได้ถามหาค่ะ)
-ตัวจริงใบมรณะบัตรบิดา (เห็นจนท.ขอเพิ่มจากเพื่อนๆกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต-ของพี่จนท.ก็ไม่ถามหาค่ะ)
-จม.ยืนยันจากแฟนว่าจะแต่งงานภายใน 90 วัน ที่ไปถึงอเมริกา เอาแบบที่ส่งใบสมัครครั้งแรก (อันนี้แฟนให้ส่งเพิ่มแนบไปเอง)

Set 2 เอกสารของแฟน (ถ่ายไว้จากตอนส่ง Packet 3)
-สำเนา I-134 Affidavit of Support
-สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
-สำเนา W-2 ปี 2007,2008
-สำเนา Bank Statement 2008
-สำเนา Tax Returnปี 2007,2008
-สำเนาพาสปอร์ตแฟน หน้าที่มีรูป และทุกหน้าที่มาหาเราถ่ายแนบไปด้วย
-สำเนาใบหย่า สำเนาใบมรณะ ของอดีตภรรยา (ถ้ามีอดีตคู่สมรส)

เอกสารแสดงความสัมพันธ์ (ถือไปในวันสัมภาษณ์)
-อีเมล์ที่เขียนติดต่อกัน เลือกอีเมล์ที่มีเนื้อหาสาระหน่อย
-ถ้ามีการแชทกันควรก๊อปข้อความพร้อมรูประหว่างกำลังแชทกันได้ยิ่งดี
-รูปถ่ายที่เจอกันและไปเที่ยวด้วยกัน ควรจะเป็นรูปถ่ายกับเราและครอบครัวเราหรือญาติเราได้ก็จะดี เยอะๆได้ยิ่งดีและถ้ากล้องสามารถระบุเป็นวันเดือนปีได้ก็จะดีมาก
-บิลค่าโทรศัพท์ที่ปรากฎเบอร์แฟนที่โทรหาเราหรือเบอร์เราที่โทรหาแฟน
-ตั๋วเครื่องบินที่แฟนบินมาหาเรา บิลค่าที่พักที่เราไปเที่ยวด้วยกัน มีชื่อเราด้วยยิ่งดี
-เงินที่ส่งให้เรา ของขวัญ การ์ดในโอกาสต่างๆที่แฟนส่งให้เรา หรือแหวนหมั้นที่ซื้อให้เรา
-อื่นๆ (ถ้ามี) ที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ติดต่อกัน

Post Reply