เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกรีนการ์ด
(Green Cards or LPR : Lawful Permanent Resident)

                    กรีนการ์ด หมายถึงบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข (Conditional Green Card) มีอายุ 2 ปี และกรีนการ์ดแบบถาวรที่ต้องต่ออายุทุก ๆ 10 ปีโดยผู้ถือกรีนการ์ดทั้งสองแบบนั้นต่างมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเท่า ๆ กัน  ความแตกต่างระหว่างกรีนการ์ดทั้งสองแบบมีเพียงเล็กน้อย คือ กรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิตั้งถิ่นฐานถาวรในสหรัฐฯ ซึ่งเขาทั้งหลายเหล่านั้นต้องยื่นเรื่องเพื่อถอดถอนเงื่อนไขนั้นออกไป  ผู้ที่จะได้รับกรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ที่ขอมีสิทธิอยู่อาศัยถาวรโดยการสมรสกับพลเมืองสหรัฐฯ ซึ่งการสมรสนั้นยังมีอายุไม่ครบ 2 ปีในวันที่ได้รับสิทธิมีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรนั้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิมีถิ่นที่อยู่จากการลงทุนเพื่อการสร้างงานในสหรัฐฯ

การได้มาซึ่งกรีนการ์ด

            การได้มาซึ่งกรีนการ์ดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่จะขอนำมาเขียนเพียงแค่ไม่กี่วิธี โดยเลือกเอาเฉพาะรูปแบบอันเป็นที่นิยมและเหมาะสมกับคนไทยเท่านั้น

 1. การขอตั้งถิ่นฐานโดยผ่านทางสายสัมพันธ์ทางครอบครัว (Immigration through a Family Member)

 2. การขอตั้งถิ่นฐานโดยผ่านทางการจ้างงาน (Immigration through Employment)

 3. การขอตั้งถิ่นฐานโดยผ่านทางโครงการเสี่ยงโชคกรีนการ์ด (Immigration through the Diversity Lottery)

 4. การขอตั้งถิ่นฐานโดยผ่านการลงทุน (Immigration through Investment)

สิทธิ

 1. คุณมีสิทธิอยู่อาศัยในสหรัฐฯ เป็นการถาวร โดยคุณจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้สิทธิของคุณถูกถอดถอนไป

 2. คุณมีสิทธิทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่คุณเหมาะสมและต้องการ

 3. คุณจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากทางการสหรัฐฯ ทั้งกฎหมายระดับชาติ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น

 4. คุณสามารถลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น เฉพาะการเลือกตั้งที่ไม่จำกัดไว้สำหรับพลเมืองสหรัฐฯ  

   ข้อยกเว้น

 1. คุณไม่สามารถทำงานบางอย่างที่สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ ซึ่งจะจำกัดไว้ให้เพียงพลเมืองสหรัฐฯ เท่านั้น

 2. คุณไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งที่จำกัดสิทธิไว้ให้เพียงพลเมืองสหรัฐฯ เท่านั้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คุณจะต้องปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎหมายสหรัฐฯ ทั้งกฎหมายระดับชาติ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น 

 2. คุณมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นใบคืนภาษีรายได้ (Income Tax Returns) และรายงานรายได้ของคุณต่อสรรพกรประจำรัฐและประจำประเทศ (US Internal Revenue Service and State IRS)

 3. คุณจะต้องสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อล้มล้างรัฐบาลด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

 4. หากคุณเป็นเพศชาย อายุ 18-25 ปี คุณจะต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับราชการทหาร

การท่องเที่ยวนอกสหรัฐฯ

            ในฐานะผู้ถือกรีนการ์ดสหรัฐฯ คุณสามารถท่องเที่ยวนอกสหรัฐฯ ได้อย่างอิสระเสรี โดยใช้หนังสือเดินทางจากประเทศที่คุณถือสัญชาติอยู่  และคุณต้องแสดงบัตรกรีนการ์ด (Permanent Resident Card : Form I-551) เพื่อเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ  สำหรับการท่องเที่ยวนอกสหรัฐฯ นานกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี ในการเดินทางแต่ละครั้ง คุณจะต้องแสดงเอกสารเพื่อขอกลับเข้าประเทศ (Reentry Permit)

การรักษาสิทธิการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ

            ในการรักษาสิทธิของผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ นั้น คุณจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานและสัญชาติ ซึ่งจะทำให้คุณเสียสิทธิการอยู่อาศัยในสหรัฐฯ  การกระทำเหล่านั้นได้แก่

 1. ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอื่นอย่างถาวร

 2. อยู่นอกสหรัฐฯ นานกว่า 1 ปี โดยไม่ขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ (Reentry Permit) หรือไม่ขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ (Returning Resident Visa)  อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าคุณได้ละทิ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ หรือไม่นั้น อาจไม่นำระยะเวลาการออกนอกประเทศมาใช้ในการตัดสิน ถึงแม้ว่าจะระยะเวลานั้นจะสั้นกว่า 1 ปีก็ตาม

 3. อยู่นอกสหรัฐฯ นานกว่า 2 ปี หลังได้รับใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ (Reentry Permit) โดยไม่ขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ (Returning Resident Visa)  อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าคุณได้ละทิ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ หรือไม่นั้น อาจไม่นำระยะเวลาการออกนอกประเทศมาใช้ในการตัดสิน ถึงแม้ว่าจะระยะเวลานั้นจะสั้นกว่า 1 ปีก็ตาม

 4. ไม่ยื่นใบคืนภาษีรายได้ (Income Tax Returns) ขณะที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม

 5. แจ้งสถานะของตนว่าเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ (nonimmigrant)ในสหรัฐฯ เมื่อยื่นใบคืนภาษี

การได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐฯ (Naturalization)

            ผู้ถือกรีนการ์ดสหรัฐฯ หลายคน มีความประสงค์ที่จะเป็นพลเมืองสหรัฐฯ (US Citizen) ต้องทำเรื่องขอมีสัญชาติสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากศาลทั้งของรัฐบาลกลางและของรัฐ รวมทั้งขั้นตอนอื่น ๆ อีกหลายประการ  เมื่อผู้ถือกรีนการ์ดนั้น ๆ มีถิ่นที่อยู่และอาศัยในสหรัฐฯ ครบตามข้อบังคับแล้ว (แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล) จะสามารถขอมีสัญชาติสหรัฐฯ ได้  โดยจะเริ่มพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ประวัติอาชญากรรม รวมไปถึงการทดสอบภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และรูปแบบการปกครองของสหรัฐ และหลักศีลธรรมจรรยา ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อการขอมีสัญชาติสหรัฐฯ

            เมื่อคุณได้มาซึ่งสัญชาติสหรัฐฯ แล้ว คุณจะมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่ากับคนที่เกิดมาเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ทุกอย่าง แต่มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียว คือ จะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้  เมื่อคุณถือสัญชาติสหรัฐฯ แล้ว คุณจะสามารถดำเนินการขอให้บิดามารดาและพี่น้องมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ ได้  คู่สมรสและบุตร (อายุไม่เกิน 21 ปีและเป็นโสด) จะถือเป็นญาติสายตรงในทันที ซึ่งจะทำให้สามารถย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในสหรัฐฯ กับคุณได้อย่างรวดเร็ว (เร็วกว่าคู่สมรสและบุตรของผู้ถือกรีนการ์ด)

บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Resident Card)

            บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือ Form I-551 (เรียกกันติดปากว่า "กรีนการ์ด") นั้น คือหลักฐานการลงทะเบียนของชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยในสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องถือติดตัวไว้ตลอดเวลา และจะต้องมีการต่ออายุบัตรอยู่เสมอ ๆ บัตรนี้มีอายุ 10 ปี สถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ จะไม่มีวันหมดอายุ มีแต่ตัวบัตรเท่านั้นที่หมดอายุ

            การมีถิ่นที่อยู่ถาวรแบบมีเงื่อนไข (Conditional Permanent Resident) นั้น กรีนการ์ดจะมีอายุเพียง 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร หากต้องการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ ต่อไป ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอถอดถอนเงื่อนไขของบัตรออกไปภายใน 90 วัน ก่อนวันที่บัตรหมดอายุ  กรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไขนี้จะไม่สามารถต่ออายุได้ จะต้องยื่นเรื่องเพื่อถอดเงื่อนไขออกเท่านั้น หาไม่แล้วคุณจะหมดสิทธิมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ  ดูรายละเอียดที่หัวข้อการถอดเงื่อนไขของกรีนการ์ด (Form I-751 Become a Permanent Resident Based on Marriage และ Form I-829 Become a Permanent Resident Based on Investment)

            กรีนการ์ดทั้งแบบมีเงื่อนไข (2 ปี) และไม่มีเงื่อนไข (10 ปี) สามารถใช้แสดงเป็นหลักฐานในการทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ เมื่อต้องกรอกใบอนุญาตการจ้างงาน (I-9) กับนายจ้างใหม่ รวมทั้งสามารถใช้ในการขอบัตรประกันสังคมและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในแต่ละรัฐ  ผู้ถือกรีนการ์ดที่ท่องเที่ยวนอกสหรัฐฯ นานไม่เกิน 1 ปีในแต่ละครั้ง สามารถใช้กรีนการ์ดนี้เป็นหลักฐานเพื่อขอเข้าสหรัฐฯ ได้  หากเดินทางออกนอกสหรัฐฯ นานกว่า 1 ปี ผู้ถือกรีนการ์ดจะต้องใช้ใบอนุญาตขอเข้าประเทศ (Reentry Permit) แทนเท่านั้น

ญาติ

            ผู้ถือกรีนการ์ดสามารถยื่นเรื่องขอให้ญาติบางส่วนมาอยู่ด้วยในสหรัฐฯ ได้ในฐานะผู้ขอตั้งถิ่นฐาน  ญาติเหล่านั้นได้แก่ คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ดูรายละเอียดได้ที่ การขอตั้งถิ่นฐานโดยผ่านทางสายสัมพันธ์ทางครอบครัว (Immigration through a Family Member)

            หากคุณมีคู่สมรสและบุตรตั้งแต่ก่อนที่คุณจะยื่นเรื่องขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ พวกเขาจะเป็นผู้มีสิทธิยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในคราวเดียวกันกับคุณ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้สิทธิมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้อย่างไร  คุณสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น ทนายความ หรือองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้โดยเฉพาะ สำหรับคำแนะนำต่อไป

การลงคะแนนเลือกตั้ง

            หัวใจสำคัญของประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ในฐานะผู้ถือกรีนการ์ดคุณจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐ ที่ไม่จำกัดไว้แต่เฉพาะพลเมืองสหรัฐฯ เท่านั้น  หากคุณฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จำกัดไว้เฉพาะพลเมืองสหรัฐฯ คุณจะถูกเนรเทศออกนอกสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

            คุณจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปยัง USCIS (United States Citizenship and Immigration Service) ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ย้าย โดยการกรอกแบบฟอร์ม AR-11 หรือสามารถทำการเปลี่ยนที่อยู่ออนไลน์ได้

 

แปลและเรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ของ USCIS

 

 

Copyright 2000 www.usvisa4thai.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.

We are not lawyer website. All comments are welcome at www.usvisa4thai.com