การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจ - ท่องเที่ยว (บี1/บี2)


1. การซื้อรหัสประจำตัว (PIN) มี 3 วิธีคือ
                1.1 ทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ได้โดยผ่านเว็บไซต์

                                • บริการทางเว็บไซต์: ที่อยู่เว็บไซต์: http://thailand.us-visaservices.com

                1.2 ทางโทรศัพท์ ท่านสามารถซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ได้ผ่าน Call Center โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ท่านสามารถซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ได้โดยตรงทางเว็บไซต์หรือผ่าน Call Center

                                • บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) : หมายเลขโทรศัพท์: 001-800-13-202-2457

                1.3  ที่ทำการไปรษณีย์ ท่านสามารถใช้เงินสดซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการ รหัสประจำตัว (PIN) นี้สามารถใช้ได้หลังเวลา 13.00 น. ในวันทำการถัดไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://bangkok.usembassy.gov/services/visa/newvisafactsheet-t.htm


2. จองวันสัมภาษณ์ จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน (สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง) อ่านตัวอย่างได้ที่นี่

 • เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ ภายในเวลา 90 วันหลังซื้อรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับบริการข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
 • Call Center เพื่อให้ข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ 3 ครั้ง เมื่อซื้อรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับบริการข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

3. ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน 100 เหรียญสหรัฐ (หรือเทียบเท่าค่าเงินบาทไทยปัจจุบัน 1$ = 38 บาท) ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ทุกแห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ยกเว้นไปรษณีย์สาขาย่อย) ที่ระบุ http://bangkok.usembassy.gov/services/visa/NIVChecklist.pdf จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ จนกว่าท่านจะได้ชำระ ค่าธรรมเนียมนี้แล้ว (ยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ที่ได้รับวีซ่าชนิดยกเว้นค่าธรรมเนียม) ในวันที่ท่านยื่นขอวีซ่า ท่านต้องแสดงใบ เสร็จที่ได้รับจากที่ทำการไปรษณีย์พร้อมกับใบคำร้อง ท่านต้องแน่ใจว่า ท่านได้รับใบเสร็จจากที่ทำการไปรษณีย์ และจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ท่านจะต้อง ชำระค่าธรรมเนียมนี้ทุกครั้งที่ยื่นคำร้อง  

4. กรอกใบคำร้อง (ดีเอส-156)
ใบคำร้องขอได้ที่แผนกกงสุล หรือใช้แบบฟอร์มซึ่งพิมพ์ออกทางอินเตอร์เนทที่ http://www.usa.or.th/embassy/visa.htm และอาจกรอกได้ที่สถานทูตในเช้าวันที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตอบคำถามทุกข้อให้สมบูรณ์ หากท่านไม่ตอบ คำถามทั้งหมดในคำร้องนี้ จะไม่มีการรับคำร้องของท่าน ผู้ยื่นคำร้องที่เป็นคนไทย ควรเขียนชื่อของตนเป็น ภาษาไทยในข้อ 3 พร้อมชื่อสกุลก่อนสมรส ชื่อทางศาสนา ชื่อทางอาชีพ หรือชื่ออื่นใดที่ท่านได้เคยใช้มา หากผู้อื่นทำการกรอกใบคำ ร้องแทนท่าน บุคคลผู้นั้นต้องเขียนชื่อตัวพิมพ์ และลงลายมือชื่อของตนเอง ด้านล่างใต้ข้อ 35 ท่านจะต้องรับผิดชอบ ในความถูกต้องของ ข้อมูล ที่บุคคลผู้นั้นได้กรอกในใบคำร้องแทนท่าน

หมายเหตุ: การเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่านี้ ถือว่าท่านได้รับรองข้อความทั้งหมดที่กรอกไว้ ว่าถูกต้องและเป็นความจริง หากท่านบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม ท่านสามารถจะถูก ระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯเป็นการถาวร กรุณาตรวจทานคำตอบทุกข้อให้แน่ใจ ว่าถูกต้องทุกประการ และโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หากท่านไม่เข้าใจคำถามใดๆในใบคำร้อง

แบบฟอร์มในการยื่นคำร้องขอวีซ่าประกอบด้วยแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์ม DS 156                                                         (มีจำนวน 3 หน้า) 
- แบบฟอร์ม DS 157                                                         (มีจำนวน 1 หน้า)

มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน้า จากแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนในการดาวน์โหลดและการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

1. กรอกฟอร์ม DS-156 ออนไลน์ (Online Visa Application Form)
 
จะต้องพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงในแบบฟอร์ม on-line โดยสามารถเข้าไปพิมพ์ได้ที่ http://evisaforms.state.gov/ และคลิกเข้าไปที่ DS-156 : Nonimmigrant Visa Application (บรรทัดล่างสุด) ให้ครบถ้วนทุกคำถาม จึงจะสามารถทำการพิมพ์ออกมาได้ แบบฟอร์มจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  แนะนำว่าให้อ่านคำถามจากแบบฟอร์มภาษาไทยที่เราได้ดาวน์โหลดออกมา ดูได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

ข้อควรระวัง

 • ต้องกรอกแบบคำร้องให้ครบทุกข้อ จึงจะทำการพิมพ์เอกสารออกมาได้
 • กรุณาอ่านขั้นตอนการกรอกอย่างระมัดระวัง ต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าช่องไหนไม่มีข้อมูลให้กรอกคำว่า NONE เอกสารชุดนี้มีทั้งหมดสามหน้า จริง ๆ เอกสารมีสองหน้าแต่เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์แล้วจะปริ้นท์จะมีหน้าที่สามเพิ่มมา หน้าแรกจะมีบาร์โคด  ซึ่งใต้บาร์โคดนี้จะมี ตัวอักษรและตัวเลขขึ้นมา หน้าที่สามเป็นเอกสารที่ติดมากับใบสมัครเรียกว่า supplement to non-immigrant application จะมีบาร์โคดเป็นแถบดำ ๆ ไม่มีตัวเลขปรากฏ ห้ามขีดเขียนเครื่องหมายใด ๆ ลงในหน้าที่สามนี้ เย็บติดกันเป็นชุดทั้งสามหน้า
 • หากทำการพิมพ์เอกสารออกมาแล้ว แต่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลจะต้องทำการแก้ไขในเว็บ และทำการพิมพ์ออกมาใหม่เท่านั้น

2. กรอก DS-157 สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ http://foia.state.gov/FORMS/visa/ds0157.pdf

**เอกสารทั้งหมดดูเวอร์ชั่นภาษาไทยได้ที่นี่ Download

5. หลักฐานแสดงความสัมพันธ: ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์อย่างแน่นหนาว่าจะไม่ละทิ้งถิ่นฐานในกรณีที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว และหลักฐานทางการเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จะพำนักในอเมริกา หรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา กรณีขอวีซ่านักเรียน

6. หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภายนอกสหรัฐฯ: การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ท่องเที่ยว หมายถึงผู้ยื่นคำร้องกำลังขอ วีซ่าเข้า สหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว ก่อนที่ทางเราจะออก วีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจ ต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าท่านไม่มี ความประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้ โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศสหรัฐฯ ญาติพี่น้อง นายจ้าง หรือ เพื่อนไม่สามารถ "รับประกันการเดินทางกลับ ของ ท่าน แทนการยื่นหลักฐานดังกล่าวได้ ทางเจ้าหน้าที่กงสุล ต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ของบุคคลผู้ยื่นขอวีซ่า ว่า ผู้นั้น มีคุณสมบัติ จะได้รับวีซ่าด้วยตนเองหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ใดออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ข้อสำคัญคือเจ้าหน้าที่กงสุลพิจารณา การออกวีซ่าบนพื้นฐาน ของพระราชบัญญัติ การตรวจคนเข้าเมือง และสัญชาติสหรัฐฯ กฎหมายฉบับนี้ระบุว่า "เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใด ยื่นคำร้องขอวีซ่า......ภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กับบุคคลผู้นั้น ในการที่จะแสดงว่า ตนมีคุณสมบัติ" กฎหมายเข้าเมืองของสหรัฐฯ กำหนด ให้เจ้าหน้าที่กงสุล ปฏิเสธคำร้อง ของผู้ยี่นขอวีซ่า หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐาน ที่เชื่อได้ว่า มิได้มีความประสงค์ต่อ การเป็นบุคคลเข้าเมืองถาวร
นำหลักฐานทั้งหมดข้างต้นไปยื่นได้ในวันสัมภาษณ์ที่ สถานทูตอเมริกา 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

 • วันทำการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา 7.00 - 9.00 น. วันปิดทำการสถานทูต ดูได้ที่นี่  ควรกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้เรียบร้อย
 • เช็คเอกสารทั้งหมด กรอกและเซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย
 • เรียงเอกสารตามลำดับดังนี้
  • Passport
  • DS-156
  • DS-157
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

ประเภทของหลักฐานที่สามารถนำมาประกอบในการพิจารณา

เนื่องจากสภาพแวดล้อมแห่งครอบครัว สังคม และอาชีพ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ทางเราจึงไม่สามารถระบุได้ว่า เอกสารใดที่ท่าน ยื่นแล้ว สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับวีซ่า อย่างไรก็ตามหลักฐานต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่กงสุล จะขอดูอยู่เสมอๆ

หลักฐานการทำงาน: ผู้ขอวีซ่าอาจยื่นจดหมายจากนายจ้าง ระบุถึง
(1) วันที่เริ่มทำงาน
(2) เงินเดือน และ/หรือเงินค่าตอบแทน อื่นๆ
(3) ตำแหน่งงานชั่วคราวหรือถาวร และ
(4) ระยะเวลา ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ลางานได้ กรณีข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแสดง ผู้ขอวีซ่าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานพิสูจน์ การเป็นเจ้าของกิจการของตน ผู้ที่จะ เดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อทำธุรกิจ เช่น ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมประชุม ควรมีจดหมายจากบริษัทต่างประเทศที่ท่านกำลังจะไปติดต่อมาแสดง ด้วย ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ควรแสดงหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาของท่าน สำหรับผู้เยาว์จะต้องแสดงหลักฐานทาง เศรษฐกิจของบิดา-มารดา

หลักทรัพย์:  นำมาในวันสัมภาษณ์ ผู้ยื่นคำร้อง ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ว่าตน มีฐานะทางการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หลักฐานดังกล่าว อาจเป็น สมุดบัญชีเงินจากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์และ /หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่านควรยื่นแสดงเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ทางสถานทูตจะไม่เก็บสำเนาเอกสาร

หลักฐานอื่นๆ: ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ภาพถ่ายพิธีสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร หรือสมาชิกสมาคมวิชาชีพอื่นใด ท่านควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้นๆ มาแสดง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ข้อแนะนำสำหรับหลักฐานความสัมพันธ์

หลักฐานเพิ่มเติม
กรณีเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา

 • ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับล่าสุด)
 • หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ที่ออกจากฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย (ฉบับล่าสุด)

กรณีทำงาน

เหตุผลที่อาจจะได้รับวีซ่า

 • มีงานทำเป็นหลักแหล่งและรายได้มั่นคง
 • มีพันธะผูกพันกับประเทศไทย ว่าไม่ละทิ้งถิ่นฐานแน่ ๆ เช่น เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของบริษัท

เหตุผลที่อาจจะไม่ได้รับวีซ่า

เรียบเรียงจากเว็บไซต์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและรายละเอียดเพิ่มเติมจากประสบการณ์จากสมาชิก

 

 
 
Copyright 2000 www.usvisa4thai.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.

We are not lawyer website. All comments are welcome at www.usvisa4thai.com