© 2018  by usvisa4thai.com

Contact us : info@usvisa4thai.com

Connect online:

  • Facebook Clean

Greencard

การเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา คนไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนการออกเดินทาง ส่วนจะเลือกขอวีซ่าประเภทใดนั้น ขื้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการเดินทางนั้น ๆ

...

วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ วีซ่าชั่วคราว (Temporary หรือ Non-Immigrant Visas) และวีซ่าถาวร (Immigrant Visas) โดยวีซ่าแต่ละกลุ่มนั้น ก็จะถูกแบ่งแยกย่อยไปอีก ดังนี้

...

1. วีซ่าชั่วคราว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย โดยในแต่ละกลุ่มย่อยก็จะแบ่งเป็นอีกหลายประเภท ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง คือ

     1.1 ท่องเที่ยวและเยียมเยียน (B-2) คนที่จะเดินทางเพื่อรับการรักษาสุขภาพก็ต้องใช้วีซ่าประเภทนี้

     1.2 ธุรกิจ (B-1) เพื่อทำธุรกิจ ประชุม สัมมนา แข่งขันกีฬาและวิชาชีพ แบบมีเงินรางวัล

     1.3 ทำงาน แบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้

           - E (Treaty Trader/Treaty Investor) สำหรับนักลงทุนและนักค้าขายภายใต้สนธิสัญญาต่าง ๆ

           - H สำหรับผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ดังนี้

               *H-1B (Specialty occupation with highly specialized knowledge) วิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์

               *H-2 Temporary agricultural worker) คนที่ทำงานชั่วคราวทางการเกษตร

               *H-2B (Temporary or seasonal worker) คนที่ทำงานชั่วคราวหรือทำเป็นฤดูการในอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเกษตร

               *H-3 (In a training program not primarily for employment) คนที่ต้องไปฝึกงานในโปรแกรต่าง ๆ

                       ซึ่งไม่ใช่การฝึกงานเพื่อเป็นการเข้าทำงาน (ในอเมริกาในอนาคต)

           - L (Intra-company transferee) คนที่ย้ายงานภายในบริษัทของตัวเองมายังสาขาอื่นในอเมริกา

           - O (Foreign national with extraordinary ability in Sciences, Arts, Education, Business or Athletics)

                 คนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ หรือการกีฬา

           - P (Performing athlete, artist, entertainer) นักกีฬา ศิลปิน และนักสร้างความบันเทิงที่ต้องการมาแสดงในอเมริกา

           - I (Media, journalist) สื่อและนักข่าว

           - J (Physician, professor, scholar, teacher --exchange visitor) การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการทำงาน เช่น แพทย์

                ศาสตราจารย์ นักวิชาการ ครู

     1.4 ศึกษาหรือแลกเปลี่ยน

           - F สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมต้นเอกชน มัธยมปลาย นักศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

                รวมทั้งผู้ที่มาเรียนภาษา

           - M สำหรับผู้มาศึกษาด้านวิชาชีพต่าง ๆ

           - J สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

           - B-2 สำหรับผู้ที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าเรียนในหลักสูตรระยะสั้น แค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์

...

2. วีซ่าถาวร

    2.1 ครอบครัว แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

         - IR-1 (Immediate Relative 1 : Spouses of U.S. Citizens)

         - IR-2 (Immediate Relative 2 : Unmarried Children under 21 yrs. old of U.S. Citizens)

         - IR-5 (Immediate Relative 5 : Parents of U.S. Citizens who are at least 21 yrs. old)

         - CR-1 (Conditional Residency 1 : Spouses of U.S. Citizens)

         - CR-2 (Conditional Residency 2 : Unmarried Children under 21 yrs. old of U.S. Citizens)

         - K-3 ( )

         - K-1

         - F-1 (Family First Preference : Unmarried children of U.S. citizens, and their minor children, if any - 23,400)

         - F-2 (Family Second Preference : [A] Spouses, minor children , and [B] unmarried children age 21 and over 

                of LPRs - Legal Permanent Residents - 114,200)   

         - F-3 (Family Third Preference : Married children of U.S. citizens, and their spouses and minor children - 

                23,400)

         - F-4 (Family Fourth Preference : Siblings of U.S. citizens who are at least 21 yrs. old, and their spouses and

                minor children - 65,000)   

     2.2 รับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ

         - IR-2 (Immediate Relative 2 : Unmarried adopted children under 21 yrs. old of U.S. citizens)

         - IR-3 (Immediate Relative 3 : Children adopted abroad by a U.S. Citizen)

         - IR-4 (Immediate Relative 4 : Children traveling to the U.S. to be adopted by U.S. citizens)

         - IH-3 (Immediate relative from Hague Convention coungries 3 : Children adopted from Hague Convention

                   countries)

         - IH-4 (Immediate relative from Hague Convention coungries 4 : Children from Hague Convention countries

                   traveling to the U.S. to be adopted by U.S. citizens)

     2.3 ทำงาน (E1, E2, E3, EW3, C5, T5, R5, I5, S***)

EB-1 Priority Workers

EB-2 Professionals

EB-3 Skilled or Professional Workers

EB-4 Special Immigrants

EB-5 Immigrant Investors

 

     2.4 วีซ่าเพื่อความหลากหลาย หรือที่รู้จักกันดีคือ หวยวีซ่า หรือ วีซ่าล็อตโต้ (DV)

     2.5 การเดินทางกลับอีกครั้งของผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ กรณีที่เคยได้ใบเขียว หรือกรีนการ์ด (Green card) แล้วเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและมีเหตุให้ใบเขียวหมดอายุ แต่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศอีกครั้ง (SB)

อนึ่ง หากดูจากภาพประกอบ จะเห็นว่าวีซ่าบางประเภทจะเข้าไปอยู่ในวีซ่ากลุ่มอื่นด้วย คือ

- วีซ่าแลกเปลี่ยน (J) ซึ่งถ้าเป็นวีซ่าแลกเปลี่ยนทางการศึกษาก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มวีซ่าการศึกษาและแลกเปลี่ยน แต่ถ้าเป็นแลกเปลี่ยนบุคลากรในการทำงานก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มวีซ่าการทำงาน

- วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน (B-2) ยังจัดได้ว่าเป็นวีซ่าเพื่อการศึกษา หากผู้ขอวีซ่ามีความประสงค์ที่จะลงเรียนคอร์สสั้น ๆ เช่น คอร์สทำอาหาร คอร์สตีกอล์ฟ ระหว่างที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหรือเยี่ยมเยียน

- วีซ่าทำงาน มีทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร ถึงจะไปทำงานเหมือนกัน แต่ระยะเวลาในการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะแตกต่างกัน 

By Jum, Dec, 2014.