top of page

ข่าวสารควรรู้

ประกาศตารางค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มต่าง ๆ อัพเดตใหม่ล่าสุด (06/06/2023)

G-1055 Latest Fee Schedule 06-06-2023

ประกาศตารางค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มต่าง ๆ อัพเดตใหม่ล่าสุด (06/06/2023)

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องการขอเอกสารทะเบียนราษฏร์เป็นภาษาอังกฤษ

Thai Consular Document Translation Annoucement

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องการขอเอกสารทะเบียนราษฏร์เป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศฟอร์ม I-485 เวอร์ชั่นล่าสุด เริ่มใช้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023

I-485 Form Update Notice 02-21-2023 Edition

ประกาศฟอร์ม I-485 เวอร์ชั่นล่าสุด เริ่มใช้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรมล่าสุด เดือนมิถุนายน 2023

Processing Times for Adoption-Based Form I-130 Petitions Coming June 2023

ประกาศระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรมล่าสุด เดือนมิถุนายน 2023
bottom of page