top of page

ประกาศตารางค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มต่าง ๆ อัพเดตใหม่ล่าสุด (06/06/2023)

Eng4Immi

G-1055 Latest Fee Schedule 06-06-2023

USCIS เพิ่งอัพเตตตารางแสดงรายการค่าธรรมเนียมของการยื่นแบบฟอร์มด้านอิมมิเกรชั่นต่าง ๆ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน คศ. 2023 ที่ผ่านมา ทุกท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมของแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่นี่


ค่าธรรมเนียมที่สมาชิกใช้บ่อย ๆ

 • AR-11 ใบแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของคนต่างด้าว ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • G-1145 ใบแจ้งให้ทางการส่งคำยืนยันทางอิเล็คทรอนิกส์ว่าได้รับใบสมัครและคำยื่นร้องต่าง ๆ ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • I-90 ใบคำร้องขอให้ออกใบเขียวทดแทนใบเดิม ค่าธรรมเนียม $455 ถ้าอายุต่ำกว่า 14 ปีและยื่นขอใบใหม่ภายใน 30วันหลังจากอายุครบ 14 ปี และใบเขียวปัจจุบันจะหมดอายุหลังจากอายุครบ 16 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • I-129F ใบคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้น ค่าธรรมเนียม $535, ถ้าเป็นวีซ่าชั่วคราวคู่สมรสชาวสหรัฐฯ (K-3) ระหว่างการยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวรสำหรับคู่สมรส (I-130)

 • I-130 ใบคำร้องขอวีซ่าคู่สมรสของชาวสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม $535

 • I-131 ใบคำร้องขอใบท่องเที่ยวเพื่อขออนุญาตกลับเข้าอเมริกา (Reentry Permit) หรือขออนุญาตเดินทางล่วงหน้า (Advance Parole) ซึ่งมีอายุ 14-79 ปี ค่าธรรมเนียม $575 สำหรับผู้ที่ยื่นฟอร์มนี้ พร้อมกับฟอร์ม I-485 จะไม่มีค่าธรรมเนียม ส่วนใครที่ยื่นขอ Reentry Permit จะมี ค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมืออีก $85

 • I-134 หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • I-485 ใบคำร้องขอปรับสถานะเพื่อขอใบเขียว ค่าธรรมเนียม $1,145 บวกค่าพิมพ์ลายนิ้วมืออีก $85 สำหรับผู้มีอายุ 14-78 ปี ถ้าอายต่ำกว่า 14 ปีและยื่นฟอร์มนี้กับพ่อหรือแม่จะเสียค่าธรรมเนียม $750

 • I-693 ใบตรวจสุขภาพ ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพกับแพทย์เอง

 • I-751 ใบคำร้องขอถอนสถานะผู้ถือใบเขียวชั่วคราวจาก 2 ปีเป็น 10 ปี (ใบเขียวถาวร) ค่าธรรมเนียม $595 บวกค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ $85 สำหรับทุกคนที่มีช่ือในใบคำร้องนี้ เช่น ผู้สมัครหลักและผู้ติดตาม

 • I-765 ใบคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน ค่าธรรมเนียม $410 บวกบวกค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ $85 สำหรับผู้มีอายุ 14-79 ปี ถ้ายื่นพร้อมฟอร์ม I-485 จะไม่มีค่าธรรมเนียม

 • I-865 ใบแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคนต่างด้าว ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • I-912 ใบคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • I-942 ใบคำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ยื่นฟอร์ม N-400 ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • N-400 ใบคำร้องขอสัญชาติสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม $640 บวกค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ $85 สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 75 ปี หากท่านใดมีรายได้มากกว่า 150 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 200 เปอร์เซ็นต์ภายใต้เกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง (Federal Poverty Guidline) ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ $320 หากยื่นฟอร์ม I-942 ประกอบ

 • N-565 ใบคำร้องขอเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือขอสัญชาติ เช่น การขอใบทดแทนใบสัญชาติฯ ค่าธรรมเนียม $555 ถ้าเป็นการแก้ไขข้อมูลที่เป็นความผิดพลาดของทาง USCIS จะไม่มีค่าธรรมเนียม

 • N-600 ใบคำร้องขอสัญชาติสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม $1,170 หากเป็นทหารภายใต้ระเบียบ INA sections 328 or 329 จะไม่มีค่าธรรมเนียม


*แบบฟอร์มที่เข้าข่ายการยกเลิกค่าธรรมเนียม I-131, I-485, I-751 (ข้อมูลเพิ่มเติม)


**หมายเหตุ ใครที่ปรับสถานะเพื่อขอใบเขียวในอเมริกาโดยการยื่นฟอร์ม I-485 ควรยื่นฟอร์มขอใบท่องเที่ยว (I-131 Advance Parole) และใบทำงาน (I-765) ไปพร้อม ๆ กันจะได้ประหยัดค่าธรรมเนียมของใบทั้งสองนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และเมื่อตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการของฟอร์ม I-485 ของศูนย์ USCIS ใกล้บ้านแล้วเห็นว่าต้องรอนานกว่า 6 เดือน


***สำหรับค่าธรรมเนียมของแบบฟอร์มหรือใบคำร้องอื่น ๆ ดูได้ตามตารางที่แนบมานี้


G-1055 Latest Fee Schedule
.pdf
Download PDF • 289KB

bottom of page