top of page

ประกาศฟอร์ม I-485 เวอร์ชั่นล่าสุด เริ่มใช้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023

Eng4Immi

I-485 Form Update Notice 02-21-2023 Edition

ประกาศฟอร์ม I-485 ใบสมัครลงทะเบียนผู้พำนักถาวรหรือปรับสถานะ (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) เวอร์ชั่นล่าสุด เริ่มใช้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023


หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถช่วยป้องกันความล่าช้าโดยไม่จำเป็นในการตัดสินของแบบฟอร์ม I-485 ได้ดังนี้

  • ส่งใบตรวจสุขภาพ หรือฟอร์ม I-693 Report of Immigration Medical Examination and Vaccination Record พร้อม ๆ กับฟอร์ม I-485

  • ส่งหลักฐานตัวหลักและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำของแบบฟอร์ม โดยอาจใข้รายการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น หรือ Checklist of Required Initial Evidence เป็นตัวช่วยในการเตรียมเอกสาร และ

  • ใช้แบบฟอร์มใบสมัครล่าสุด ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023


การส่งหลักฐานตัวหลักและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ไปในเวลาเดียวกับการยื่นฟอร์ม I-485 อาจช่วยขจัดความจำเป็นที่ทางการต้องต้องออกใบขอหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม (Request for Evidence หรือ RFE) ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาเคสของผู้สมัครล่าช้าขึ้นไปอีก


หากมีการร้องขอใบตรวจสุขภาพ (Form I-693) ทางการจะไม่สามารถอนุมัติฟอร์ม I-485 ได้ถ้าไม่ได้รับฟอร์ม I-693 โดยปกติแล้วใบตรวจสุขภาพนี้จะมีอายุ 2 ปีหลังจากวันที่นายแพทย์ได้ลงลายมือชื่อ


หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการพิจารณาใบทำงาน (Form I-765, Application for Employment Authorization) สำหรับผู้ยื่นฟอร์ม I-485 ทางการอาจจะแยกฟอร์ม I-765 ออกมาพิจารณาแยกจากฟอร์มยื่นขอใบท่องเที่ยว (Form I-131, Advance Parole) ที่ยื่นไปในคราวเดียวกัน


เริ่มจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ทาง USICS จะแยกฟอร์มขอใบทำงาน (I-765) ออกมาพิจารณาก่อนฟอร์มขอใบท่องเที่ยว (I-131) ถ้าเรื่องผ่าน ผู้สมัครก็จะได้รับใบทำงานก่อน และเมื่อเรื่องใบท่องเที่ยวผ่าน ผู้สมัครก็จะได้รับใบท่องเที่ยวในภายหลัง


โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อสมัครขอสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวร ถ้าตัวผู้สมัครอยู่ในอเมริกา


Form I-485  (PDF, 1.01 MB)

Instructions for Form I-485  (PDF, 1.32 MB)


รายละเอียดแบบฟอร์ม


เวอร์ชั่นของฟอร์ม ฉบับล่าสุดคือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 แต่ทาง USICS จะยังคงรับเวอร์ชั่นฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2022 ผู้สมัครสามารถตรวจดูเวอร์ชั่น (Edition Date) ได้ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มและคำแนะนำ โดยวันที่จะอยู่ในรูปแบบ ดด/วว/ปป (เดือน วัน และปี)


ถ้าผู้สมัครกรอกและพิมพ์แบบฟอร์ม เพื่อส่งทางไปรษณีย์ ควรดูให้แน่ใจว่าเวอร์ชั่นของฟอร์ม หรือ Edition Date รวมทั้งหมายเลขแสดงจำนวนหน้าต่าง ๆ ไม่ขาดหายไป และทุกหน้าต้องเป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน ถ้าหน้าไดหายหรือมีหลายเวอร์ชั่นผสมกัน แบบฟอร์มของคุณอาจถูกตีกลับ


หากต้องการความช่วยเหลือเรื่องการดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ม คลิ๊กอ่านคำแนะนำได้ที่นี่


สถานที่ยื่นเรื่อง สถานที่ยื่นเรื่องขึ้นอยู่กับประเภทคุณสมบัติของผู้สมัคร (eligible category) คลิ๊กลิงค์นี้เพื่อดูสถานที่ยื่นเรื่องสำหรับแบบฟอร์ม I-485 เพื่อดูว่าต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ไปที่ไหน


หากยื่นเรื่องไปที่ตู้รับเรื่องของ USCIS หรือ Lockbox ผู้สมัครอาจจะไม่ได้รับหมายเลขคนต่างด้าวหรือ A-Number ในใบตอบรับเรื่อง (Form I-797, Notice of Action) เนื่องจากทางการได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน หากผู้สมัครเข้าข่ายนี้ ทาง USCIS จะออกหมายเลข A-Number ให้ในใบแจ้งผลการดำเนินงานหรือ Notice of Action ฉบับที่ 2 ภายในเวลา 2-3 วันหลังจากได้รับเรื่อง


วันเวลาที่สามารถยื่นใบสมัครได้ ประหยัดเวลาในการยื่นเรื่องโดยตรวจสอบแบบฟอร์ม หลักฐานตัวหลัก และเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ กับรายการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น หรือ Checklist of Required Initial Evidence เพื่อส่งไปให้หมดพร้อม ๆ กับฟอร์ม I-485 (ทั้งนี้ รายการฟอร์มและเอกสารหรือ Checklist ดังกล่าวเป็นเพียงตัวช่วยในการเตรียมเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถทดแทนหลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่อาจแตกต่างออกไปตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้น ควรตรวจสอบคำแนะนำของแต่ละแบบฟอร์ม เช่น ในกรณีนี้คือ Instructions for Form I-485) เพื่อความถูกต้อง)


ย้ำอีกครั้ง การส่งหลักฐานตัวหลักและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ไปในเวลาเดียวกับการยื่นฟอร์ม I-485 อาจช่วยขจัดความจำเป็นที่ทางการต้องต้องออกใบขอหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม (Request for Evidence หรือ RFE) ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาเคสของผู้สมัครล่าช้าขึ้นไปอีก


ผู้สมัครอาจประหยัดเวลาที่ทางการพิจารณาเรื่องโดยการยื่นใบตรวจสุขภาพ (I-693 Report of Immigration Medical Examination and Vaccination Record) ไปพร้อมกับฟอร์ม I-485 โดยทาง USCIS ถือว่าใบตรวจสุขภาพนี้จะมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ทางแพทย์ได้ลงลายมือขื่อ


ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม มีราคาต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร ถ้าผู้สม้คร...

  • อายุต่ำกว่า 14 ปีและยื่นฟอร์ม I-485 ไปกับบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง ค่าธรรมเนียมของฟอร์มอยู่ที่ $750 ค่าตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ (Biometric) $0 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $750

  • อายุต่ำกว่า 14 ปีและไม่ยื่นฟอร์ม I-485 ไปกับบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง ค่าธรรมเนียมของฟอร์มอยู่ที่ $1,140 ค่าตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ (Biometric) $0 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $1,140

  • อายุ 14-78 ปี ค่าธรรมเนียมของฟอร์มอยู่ที่ $1,140 ค่าตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ (Biometric) $85 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $1,225

  • อายุ 79 ปีหรือมากกว่า ค่าธรรมเนียมของฟอร์มอยู่ที่ $1,140 ค่าตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ (Biometric) $0 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $1,140

  • ยื่นฟอร์ม I-485 ในฐานะผู้อพยพ (refugee) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

  • ยื่นฟอร์ม I-765 และฟอร์ม I-131 ไปพร้อมกับฟอร์ม I-485 ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับสองฟอร์มนี้เพิ่ม (ถ้ายื่นสองฟอร์มนี้เพื่อใบทำงานหรือใบท่องเที่ยวในภายหลังการยื่นฟอร์ม I-485 ผู้สมัครต้องแนบใบตอบรับเรื่องของฟอร์ม I-485 ไว้ด้านหน้าของทั้งสองฟอร์มนี้ เพื่อที่ทางการจะได้ทราบว่าผู้สมัครได้ยื่นฟอร์ม I-485 ไปแล้วและจะได้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมของสองฟอร์มนี้เพิ่ม)


ผู้สมัครสามารถชำระเงินโดยใช้ธนาณัติ (money order), เช็คส่วนตัว (personal check), หรือจ่ายด้วยบัตรเครดิต (pay by credit card) โดยใช้แบบฟอร์มอนุมัติการหักเงินผ่านบัตรเครดิต (Form G-1450, Authorization for Credit Card Transactions) หากชำระโดยธนาณัติหรือเช็คส่วนตัว ให้สั่งจ่าย U.S. Department of Homeland Security ทั้งนี้ การขำระเงินหรือสั่งจ่ายค่าธรรมเนียมถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครจะไม่สามารถขอเงินคืนได้โดยไม่ว่าจะเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น


คำเตือน เวลาเขียนเช็คหรือสั่งจ่ายเงิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ละอย่างแยกกัน เช่นในกรณีสมัครฟอร์ม I-485 ต้องแยกจ่ายค่าธรรมเนียมของฟอร์มกับค่าพิมพ์ลายนิ้วมือแยกกัน ถ้ารวมจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวและจำนวนเดียว ทางการอาจปฏิเสธรับและตีกลับทั้งแพกเกจที่รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ และเอกสารสนับสนุนทั้งหมด


คล็ดลับการยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ หากต้องการยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ คลิ๊กอ่านเคล็ดลับการยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ที่นี่ เพื่อความมั่นใจว่าการส่งเอกสารจะสำเร็จไปด้วยดี


*แปลและเรียบเรียงโดย Eng4Immi จากอีเมล์แจ้งข่าวสารและเว็บไซต์ของ USCIS

**ข้อมูลนี้สำหรับผู้สมัครทั่วไป ที่ไม่มีเรื่องติดพันหรือทำผิดทางกฏหมายอื่นใด


bottom of page