top of page

ประกาศระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรมล่าสุด เดือนมิถุนายน 2023

Eng4Immi

Processing Times for Adoption-Based Form I-130 Petitions Coming June 2023

เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 เป็นต้นไป USCIS จะประกาศระยะเวลาการดำเนินการคำร้อง I-130 สำหรับญาติต่างด้าวที่เป็นบุตรบุญธรรมของชาวสหรัฐฯ ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าใดถึงจะได้รับคำตัดสินในคำร้องที่ยื่นไป ทางการจะประกาศให้ทราบกันอีกครั้งว่าเมื่อไหร่ ข้อมูลนั้นจะประกาศขี้นทางออนไลน์


ต่อไปภายหลังในเดือนนี้ เว็บไซต์ของ USCIS จะแสดงตารางเวลาข้างล่างนี้ สำหรับคำร้อง I-130 วีซ่าบุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลจาก 6 เดือนก่อนหน้านี้ และทางการจะอัพเดตข้อมูลในทุกเดือนหลังจากนี้


ทั้งนี้ USCIS คำนวณระยะเวลาการดำเนินการโดยใช้กฏ 80% คือ จากคำร้องที่ได้รับ 80% ของเคสทั้่งหมดจะได้รับการดำเนินเรื่องจนเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่แสดงให้เห็นในตารางข้างบน เช่น ชาวสหรัฐฯ ที่ขอวีซ่าครอบครัวให้กับบุตรบุญธรรมอายุต่ำกว่า 21 ปี ศูนย์เนบราสก้า หรือ NBC จะเป็นผู้ดำเนินการ และจะใช้เวลาประมาณ 50 เดือน หรือประมาณ 4 ปีจากวันที่ได้รับเรื่องจนถึงวันอนุมัติ


อย่างไรก็ตาม อาจมีสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ USCIS ที่อาจส่งผลให้คำร้องต่าง ๆ ล่าช้า ดังนี้

  • คำร้องจำนวนมากได้รับการร้องขอเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม (Requests for Evidence หรือ RFEs) และใบแจ้งความประสงค์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอ (Notices of Intent to Deny หรือ NOIDs) เนื่องจากเอกสารที่ทางการได้รับไปนั้นไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนคุณสมบัติของเด็กว่าเข้าข่ายผู้ที่ควรได้รับวีซ่า

  • ผู้ยื่นคำร้องใช้ระยะเวลานานในการตอบกลับหลังได้รับจดหมายประกาศ (Notices) ต่าง ๆ จาก USCIS เนื่องจากติดช่วงโควิด จากเดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนมีนาคม 2023 และ

  • เวลาที่ผู้ยื่นคำร้องใช้ในการดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ


สิ่งที่ USCIS ได้ทำเพื่อปรับปรุงระยะเวลาดำเนินการ

  • เปิดให้มีการยื่นคำร้องทางออนไลน์ สำหรับคำร้องวีซ่าบุตรบุญธรรม I-130 เมื่อเดือนสิงหาคม 2019

  • ทบทวนกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเทคโนโลยี รวมทั้ง

  • ให้มีการทำงานล่วงเวลาและรับเจ้าหน้าที่เข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่าง


สิ่งที่ผู้ยื่นคำร้องสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ระยะเวลาดำเนินการเร็วขึ้น

สืบเนื่องจากมีคำร้องจำนวนมากที่ต้องมีการขอเอกสารเพิ่ม (RFEs) หรือส่งประกาศความแจ้งจำนงว่าจะปฏิเสธคำร้อง (NOIDs) ผู้ยื่นสามารถช่วยย่นระยะเวลาการพิจารณาได้โดยการดูว่าตนเองและผู้รับวีซ่ามีคุณสมบัติทุกอย่างครบตามที่ระเบียบการที่ทางการตั้งไว้ โดยกฏระเบียบด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่าบุตรบุญธรรม มีจุดประสงค์ที่จะดูว่า


การยื่นเอกสารหลักและเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมอื่น ๆ ไปพร้อมกับฟอร์ม I-130 อาจช่วยให้ทาง USCIS ไม่จำเป็นต้องออกจดหมายขอเอกสารเพิ่ม (RFEs) หรือส่งประกาศความแจ้งจำนงว่าจะปฏิเสธคำร้อง (NOIDs) และช่วยให้หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการตัดสินอนุมัติเรื่องได้ คลิ๊กดูข้อมูลและแนวทางการยื่นคำร้องวีซ่าครอบครัวสำหรับบุตรบุญธรรม เพื่ออ่านรายละเอียดและระเบียบการเพิ่มเติม


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำร้อง I-130 สำหรับการขอวีซ่าให้กับบุตรบุญธรรมให้ติดต่อ USCIS ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึง e-request หรือศูนย์ติดต่อของ USCIS


หากต้องการแนะนำต่าง ๆ ด้านนโยบาย สามารถส่งคำติชมไปได้ที่ policyfeedback@uscis.dhs.gov


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและโปรแกรมอื่น ๆ ของ USCIS สามารถเปิดดูได้ที่ uscis.gov หรือติดตามสื่อสังคมขององค์กรได้ที่ TwitterInstagramYouTubeFacebook and LinkedIn


*แปลและเรียบเรียงโดย Eng4Immi จากอีเมล์แจ้งข่าวสารของ USCIS Public Engagement Division

bottom of page