top of page

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องการขอเอกสารทะเบียนราษฏร์เป็นภาษาอังกฤษ

Eng4Immi

Thai Consular Document Translation Annoucement

สืบเนื่องจากทางสมาชิก usvisa4thai.com สอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายในช่วงนี้ เรื่องการแปลเอกสารทะเบียนราษฏร์ของทางการไทยเพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ และมีสมาชิกบางท่านมาตอบเพื่อนสมาชิกว่า ตอนนี้คนไทยสามารถยื่นขอคัดเอกสารทะเบียนราษฏร์ทั้งหลายเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนั้น ทางเราจึงได้ไปสืบค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวมาบอกต่อกัน เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายด้านการแปลแล้ว ยังส่งเสริมความมั่นใจด้วยว่า เมื่อได้นำเอกสารของทางการไทยฉบับภาษาอังกฤษต่าง ๆ เหล่านั้นไปรับรองว่าเป็นเอกสารตัวจริงของทางราชการที่กรมการกงสุลของไทยทั้งในและต่างประเทศแล้ว จะไม่มีปัญหาเรื่องการแปลผิดพลาดและใช้งานในต่างประเทศได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศออกมาล่าสุดเมื่อปลายปี 2022 แล้วว่า ได้ เพิ่มจำนวนเอกสารที่ทางที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตทั่วประเทศสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด 27 รายการ ตามโบรชัวร์ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ดังนี้หากมีข้อสงสัยอันใดสามารถโทรสอบถามสายด่วนกรมการปกครองได้ที่เบอร์ 1548


คำเตือน เอกสารทุกอย่างที่เป็นของทางการไทยที่เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารตัวจริงจากกรมการกงสุลถึงจะนำมาใช้ในต่างประเทศได้ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กรมการกงสุลในประเทศไทย หากใครอยู่ต่างประเทศ ให้ติดต่อสถานกงสุลไทยใกล้บ้านในต่างประเทศ เพื่อทำการรับรองเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเหล่านั้น ใครอยู่ใกล้กรมการกงสุล ไม่ว่าที่ไหน ก็สามารถนัดหมายไปยื่นเรื่องขอรับรองนิตกรณ์เอกสาร หรือยื่นทางไปรษณีย์ได้ โดยดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ


สำหรับใครที่อยู่ในอเมริกา และไม่สามารถเดินทางไปขอเอกสารด้วยตัวเอง ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติหรือคนรู้จักในประเทศไปดำเนินการขอคัดสำเนาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแทนได้โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ท.อ. 4) จากนั้นก็ทำหมายนัดไปเซ็นต์ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุลไทยใกล้บ้านด้วยตนเอง แล้วส่งให้คนที่เมืองไทยจัดการเรื่องต่าง ๆ แทนต่อไป


Tor Aor 4 Authorization Fom
.pdf
Download PDF • 28KB

หมายเหตุ ตามกฏหมายสหรัฐฯ เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนการแปลนั้นใครจะเป็นแปลหรือผู้รับรองการแปลก็ได้ เจ้าของเอกสารจะแปลเองรับรองเองก็ได้ ยกเว้นใบเกิด จะไม่สามารถแปลและรับรองด้วยตัวเอง คนในครอบครัว หรือเพื่อนได้ อนึ่ง สิ่งสำคัญในการถ่ายสำเนาเอกสารทะเบียนราษฏร์ภาษาไทยเหล่านั้น จะต้องให้เห็นตราประทับและทุกข้อความอย่างชัดเจน ไม่มีตกหล่นขาดหายหรือบิดเบี้ยว หากไม่แน่ใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็สามารถดูต้วอย่างคำศัพท์จากกรมการกงสุลไทยหรือดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าหน้าตาและการจัดหน้าเหมือนกับตัวจริงที่มีอยู่ จากนั้นให้ลงท้ายคำแปลและลงลายมือชื่อตามที่สำนักงานให้บริการด้านสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ หรือ USCIS ได้ออกแนวทางไว้ให้ดังนี้ โดยให้ใส่ไว้ตรงที่ว่างด้านล่างของเอกสารฉบับแปล


Certification by Translator


I, ชื่อผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ, certify that I am fluent in English and Thai, and that the above document is an accurate translation of the document attached entitled ชื่อเอกสารตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ.


Signature_________________________________ (ลงลายมือชื่อผู้แปล)

วันที่

พิมพ์ชื่อเต็มของผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

ที่อยู่ผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

*ค้นหา เรียบเรียง และแปลส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษโดย Eng4Immi

bottom of page